Điều Khoản Dịch Vụ

Để bảo vệ quyền lợi của bạn, vui lòng đọc toàn bộ nội dung của điều khoản dịch vụ.

1. Công nhận và chấp nhận các điều khoản

Khi đăng ký trở thành thành viên, bạn có thể sử dụng tất cả các trò chơi và dịch vụ do HAOPLAY Limited cung cấp. Và chúng tôi có thể đánh giá rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với quy định. Khi thành viên sử dụng dịch vụ có nghĩa là tuân thủ các điều khoản dịch vụ nhưng cũng đồng ý chấp nhận các nguyên tắc thành viên của HAOPLAY Limited (bao gồm các quy tắc của trò chơi, trung tâm dịch vụ, thông báo và các đặc điểm dịch vụ cá nhân khác) và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật liên quan.

Nếu bạn dưới hai mươi tuổi, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên và được cha mẹ (hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ) của bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản dịch vụ thì bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ này.

2. Cập nhật và sửa đổi điều khoản dịch vụ

HAOPLAY Limited bảo lưu việc bổ sung và sửa đổi các điều khoản của thành viên và bất kỳ điều khoản nào. Khi điều khoản dịch vụ có một số sửa đổi, HAOPLAY Limited sẽ thông báo những thay đổi trên trang chủ của website. Và chúng tôi sẽ không đưa ra thông báo cá nhân. Nếu bạn không đồng ý với nội dung trên, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ này, bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sửa đổi.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên

A. Bạn đồng ý rằng việc đăng nhập đăng ký là thông tin cá nhân thực sự chính xác, đầy đủ của bạn. Nếu dữ liệu đã thay đổi, bạn nên lưu giữ bản cập nhật trực tuyến. Khi thông tin cá nhân hoặc thông tin đăng nhập ban đầu không còn phù hợp với thực tế nhưng không cập nhật hoặc có bất kỳ sai lệch nào, HAOPLAY Limited sẽ vẫn có quyền chấm dứt tư cách thành viên và việc sử dụng dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào.

B.1. Thành viên không được sử dụng dịch vụ cho bất kỳ hoạt động thương mại nào.
B.2. Ngoài việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ, bạn còn đồng ý tuân theo các công ước và việc sử dụng Internet quốc tế theo các quy định có liên quan.
B.3. Thành viên không được sử dụng dịch vụ để gửi và xuất bản các bài viết hoặc hình ảnh có nội dung lăng mạ, phỉ báng, không đứng đắn, tục tĩu, xúc phạm.
B 4. Thành viên đồng ý tôn trọng đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ, nghiêm cấm việc xuất bản các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác đối với văn bản, hình ảnh hoặc bất kỳ loại tệp nào.

C.1. Bạn được biết khi trở thành thành viên sau đó bắt đầu sử dụng dịch vụ này thì quyền sở hữu vẫn thuộc về HAOPLAY Limited. Thành viên chỉ có thể sử dụng dịch vụ của mình theo các điều khoản hợp đồng này. Thành viên không thể thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng ID của họ cho người khác.
C.2. Thành viên phải lưu giữ tài khoản, mật khẩu và các thông tin thành viên khác và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tài khoản.
C.3. Nếu phát hiện tài khoản hoặc mật khẩu của mình bị sử dụng trái phép, bạn nên báo cáo ngay cho HAOPLAY Limited. Tuy nhiên, nếu bạn giám hộ do sơ suất dẫn đến tài khoản, mật khẩu bị người khác sử dụng trái phép, HAOPLAY Limited sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết việc này.

4. Giới hạn trách nhiệm của việc nạp tiền thành viên

Thành viên có thể nạp Điểm mua hàng trong ứng dụng để sử dụng dịch vụ. Sau khi biết số điểm đã nạp đã thanh toán cho dịch vụ không thể bị hủy, thay đổi, hoàn trả hay chuyển nhượng cho người khác.

Bất kỳ hành vi nào ở trên có thể dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ.

Nếu bạn sử dụng cách sai trái để nạp tiền, HAOPLAY Limited có quyền chấm dứt tư cách thành viên cũng như quyền sử dụng dịch vụ này của bạn và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.

5. Chấm dứt và thay đổi dịch vụ

Nếu thành viên gặp bất kỳ trường hợp nào sau đây, HAOPLAY Limited có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ tài khoản dịch vụ nào của thành viên mà không cần thông báo trước.

* 1. Sử dụng thông tin cá nhân sai lệch để đăng ký.

* 2. Sử dụng tên “HAOPLAY Limited” hoặc tên tương tự để đăng ký.

* 3. Sử dụng các ký tự không phải là chữ cái và số tiếng Anh, hoặc dùng từ ngữ tục tĩu làm tên.

* 4. Sử dụng gian lận tên người khác để xin cấp CMND.

* 5. Nạp tiền bằng cách bất công sai trái.

* 6. Vi phạm điều khoản dịch vụ

6. Tạm dừng hoặc gián đoạn dịch vụ

Bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra, HAOPLAY Limited có quyền tạm dừng hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ:
1. Phần cứng, phần mềm của dịch vụ bảo trì, thi công các thiết bị điện tử thông tin liên lạc.
2. Xảy ra sự cố đột ngột về thiết bị phần cứng, phần mềm và thiết bị điện tử thông tin liên lạc.
3. Do thiên tai và các yếu tố bất khả kháng khác khiến dịch vụ không thể cung cấp dịch vụ.
4. Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ các thành viên khác hoặc người thứ ba, tính toàn vẹn của bảo mật dữ liệu.

7. Quyền thay đổi dịch vụ

HAOPLAY Limited sẽ có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa tất cả hoặc một phần dịch vụ mà không cần thông báo trước cho từng cá nhân. Do đó, các Thành viên sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường hoặc thiệt hại nào.

8. Trách nhiệm

Theo các chương trình hiện tại của HAOPLAY Limited, dịch vụ này được cung cấp cho một số người dùng nhất định với các yêu cầu cụ thể; Việc đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ này không được HAOPLAY Limited đảm bảo.

Dịch vụ có thể bị lỗi phần mềm hoặc phần cứng do chính nó gây ra hoặc các lý do liên quan hoặc các sự cố không khả dụng khác như gián đoạn, chậm trễ, lỗi hoặc bị bên thứ ba tấn công. Đối với những vấn đề trên HAOPLAY Limited sẽ không nói rằng dịch vụ không có bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào. Người sử dụng sẽ biết rằng dịch vụ có thể có một số tình huống không chắc chắn và gây ra tổn thất, đó không thể là lý do để yêu cầu hoàn tiền.

9. Bản quyền

Tất cả các tác phẩm và thông tin trên trang web này, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc các quyền khác đều thuộc về HAOPLAY Limited. Nếu không được HAOPLAY Limited cho phép trước, người dùng không thể sử dụng, chuyển nhượng, chỉnh sửa hoặc sửa đổi tác phẩm hoặc bài viết dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật vào ngày: 29 tháng 5 năm 2022

Chào mừng đến với HAOPLAY Limited Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

HAOPLAY Limited và các chi nhánh của nó ("HAOPLAY", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi") tận tâm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng ("người dùng" hoặc "bạn"). Chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách") mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và quản lý thông tin, bao gồm thông tin cá nhân mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập liên quan đến các trang web của chúng tôi, bao gồm www.haoplay.com ("Trang web ") hoặc bất kỳ trò chơi HAOPLAY nào được cung cấp trên nền tảng di động (ví dụ: iOS và Android) (gọi chung là "Dịch vụ"). Xin lưu ý rằng phạm vi của Chính sách này được giới hạn ở thông tin được HAOPLAY thu thập hoặc nhận được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ. HAOPLAY không chịu trách nhiệm về hành động của người hoặc công ty bên thứ ba, nội dung trang web của họ, việc sử dụng thông tin bạn cung cấp cho họ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào họ có thể cung cấp. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web đó không cấu thành sự tài trợ hoặc liên kết của chúng tôi với những người hoặc công ty đó.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện sự đồng ý với Chính sách này và việc xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn, theo cách được cung cấp trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về chính sách hoặc thông lệ bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com. Nếu bạn có mối lo ngại về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Thu thập và sử dụng thông tin

HAOPLAY thu thập thông tin như mô tả dưới đây. Mục tiêu chính của HAOPLAY trong việc thu thập và sử dụng thông tin là tạo tài khoản, cung cấp Dịch vụ cho bạn, cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn, tiến hành nghiên cứu và tạo báo cáo để sử dụng nội bộ. Chúng tôi lưu trữ thông tin trên các máy chủ đặt tại Trung Quốc và có thể lưu trữ thông tin trên máy chủ và thiết bị ở các quốc gia khác.

Để sử dụng diễn đàn cộng đồng của bạn, bạn phải đăng ký và cung cấp tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email.

Nếu bạn muốn gửi sơ yếu lý lịch, chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn tải nó lên trang web và chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về việc sắp xếp một cuộc phỏng vấn hoặc để xác định xem bạn có đủ tiêu chuẩn cho vị trí mà bạn đã ứng tuyển hay không.

Trang web của HAOPLAY

Trong khi bạn duyệt Trang web của HAOPLAY, hệ điều hành máy tính, địa chỉ Giao thức Internet (IP), thời gian truy cập, loại và ngôn ngữ trình duyệt cũng như địa chỉ trang web giới thiệu có thể được ghi lại tự động. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để theo dõi, phát triển và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi và chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, ảnh hồ sơ, giới tính, tuổi hoặc ngày sinh, liên kết đến hồ sơ của bạn trên các trang web mạng xã hội và các trang web của bên thứ ba khác , tên người dùng và e-mail và địa chỉ thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để tạo hồ sơ người dùng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn về trải nghiệm của bạn với Trang web HAOPLAY và thông báo cho bạn về tin tức và chương trình khuyến mãi của công ty. Giới tính và ngày sinh của bạn có thể được sử dụng để phân tích xu hướng người dùng và nhắm mục tiêu các chương trình khuyến mãi nhất định. Địa chỉ thư của bạn có thể được sử dụng nếu chúng tôi có hàng hóa hoặc tài liệu quảng cáo thực tế khác mà chúng tôi muốn gửi cho bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận các loại tài liệu quảng cáo này nữa, bạn có thể từ chối nhận chúng bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Diễn đàn/Tin nhắn riêng tư

Trang web của chúng tôi cung cấp các blog, tin nhắn riêng tư hoặc diễn đàn cộng đồng có thể truy cập công khai. Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các lĩnh vực này đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi không thể làm như vậy và tại sao.

Nếu bạn chọn sử dụng kết nối Facebook để sử dụng blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, thông tin bạn cung cấp sẽ được gắn với tài khoản Facebook của bạn. Bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với Facebook để yêu cầu xóa thông tin cá nhân khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi.

Truyền thông xã hội (Tính năng) và Widget

Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Thích trên Facebook và các Tiện ích, chẳng hạn như nút Chia sẻ này hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích truyền thông xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với các Tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

Nền tảng iOS và Android

Khi bạn sử dụng bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng HAOPLAY nào trên nền tảng di động, chúng tôi có thể thu thập và ghi lại một số thông tin nhất định như ID thiết bị duy nhất của bạn (liên tục / không liên tục), loại phần cứng, địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện ("MAC"), quốc tế danh tính thiết bị di động ("IMEI"), phiên bản hệ điều hành ("OS"), tên thiết bị, địa chỉ email của bạn (nếu bạn đã kết nối với Facebook hoặc Google+) và vị trí của bạn (dựa trên Giao thức Internet của bạn (" Địa chỉ IP). Thông tin này hữu ích cho chúng tôi trong việc khắc phục sự cố và giúp chúng tôi hiểu xu hướng sử dụng.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin dựa trên vị trí của bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn phiên bản chính xác của ứng dụng và để bạn có thể tương tác với những người dùng khác của trò chơi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn không muốn cho phép chúng tôi theo dõi hoặc sử dụng thông tin này nữa, bạn có thể tắt nó ở cấp độ thiết bị. Xin lưu ý, ứng dụng có thể không hoạt động bình thường nếu chúng tôi không thể biết bạn đến từ đâu (Quốc gia cụ thể).

Ngoài ra, chúng tôi tạo một ID người dùng duy nhất để theo dõi việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. ID người dùng duy nhất này được lưu trữ cùng với thông tin hồ sơ của bạn để theo dõi các trò chơi HAOPLAY bạn đang chơi.

Kết nối Facebook, Trung tâm trò chơi và Google+

Bạn có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng các dịch vụ đăng nhập ("Dịch vụ SN") chẳng hạn như Facebook Connect, LinkedIn, Game Center của Apple hoặc nhà cung cấp Open ID. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên, địa chỉ email và sơ yếu lý lịch để điền trước vào biểu mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho bạn tùy chọn đăng thông tin về hoạt động của bạn trên trang Web này lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng của bạn. Chúng tôi có thể thu thập và ghi lại thông tin thông qua Dịch vụ SN theo các chính sách và điều khoản của Dịch vụ SN đó. Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn kết nối tài khoản người dùng của mình với Dịch vụ SN có thể bao gồm: (1) tên của bạn, (2) số nhận dạng người dùng và/hoặc tên người dùng Dịch vụ SN của bạn, (3) địa phương, thành phố, tiểu bang và quốc gia, ( 4) giới tính, (5) ngày sinh, (6) địa chỉ email, (7) ảnh hồ sơ hoặc URL của nó và (8) số nhận dạng người dùng Dịch vụ SN cho bạn bè của bạn cũng được kết nối với (các) trò chơi của HAOPLAY. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu chúng tôi nhận được từ Facebook, Game Center hoặc Google+ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Mời một người bạn

HAOPLAY có thể mang đến cho bạn cơ hội mời những người liên hệ của bạn từ Dịch vụ SN (chẳng hạn như bạn bè trên Facebook của bạn) để những người liên hệ đó có thể được tìm thấy trong các trò chơi HAOPLAY và/hoặc bạn có thể mời họ tham gia cùng bạn trong các trò chơi HAOPLAY. Thông tin liên hệ như vậy sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gửi thông tin liên lạc đến người nhận. Bạn hoặc bên thứ ba có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com để yêu cầu xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong phạm vi HAOPLAY lưu trữ bất kỳ thông tin nào trong số này. Dịch vụ khách hàng Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ email của bạn khi bạn liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email đó để liên hệ với bạn về trải nghiệm chơi trò chơi của bạn với các trò chơi HAOPLAY cũng như thông báo cho bạn về tin tức và chương trình khuyến mãi của công ty. Nếu bạn không còn muốn nhận một số thông báo email nhất định, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký nằm ở cuối mỗi thông báo hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Thông báo đẩy

Đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo đẩy qua ứng dụng di động của chúng tôi để gửi cho bạn thông tin cập nhật về trò chơi, điểm cao và các thông báo liên quan đến dịch vụ khác có thể quan trọng đối với bạn. Bạn có thể chọn không nhận các loại thông tin liên lạc này bất cứ lúc nào bằng cách tắt chúng ở cấp thiết bị thông qua cài đặt của bạn.

Thu thập dữ liệu trò chơi

Bất cứ khi nào bạn chơi trò chơi của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về tất cả các tương tác của bạn với trò chơi và với những người chơi khác trong trò chơi thông qua tệp nhật ký máy chủ. Thông tin này có thể được liên kết với ID trình phát, địa chỉ IP hoặc ID thiết bị của bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi và cải thiện chúng. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng sẽ thu thập vị trí chính xác của bạn để có thể ghép bạn với những người chơi khác trong khu vực của bạn.

Bộ sưu tập khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ bạn thông qua (1) việc bạn truy cập và tham gia bảng tin trên Dịch vụ, (2) việc bạn tham gia các cuộc khảo sát về Dịch vụ hoặc (3) việc bạn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi thông qua Dịch vụ.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định từ bạn. Việc tham gia vào các chương trình rút thăm trúng thưởng và cuộc thi này là tự nguyện và do đó bạn có quyền lựa chọn có tiết lộ thông tin này hay không. Thông tin được yêu cầu thường bao gồm thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như mã zip).

Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho người chiến thắng và trao giải thưởng, để giám sát lưu lượng truy cập hoặc cá nhân hóa Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi này; công ty đó bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Công nghệ theo dõi

Chúng tôi và các đối tác tiếp thị và gia công phần mềm, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ phân tích của chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookie, đèn hiệu, tập lệnh và thẻ để xác định máy tính/thiết bị của người dùng và để "ghi nhớ" những điều về lượt truy cập của bạn, chẳng hạn như tùy chọn của bạn hoặc người dùng tên và mật khẩu. Thông tin có trong cookie có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như ID người dùng của bạn, nhằm mục đích cải thiện chất lượng Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh các đề xuất theo sở thích của bạn và giúp Dịch vụ dễ sử dụng hơn. Bạn có thể tắt cookie bất cứ lúc nào, mặc dù bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng các tính năng của Dịch vụ.

Chúng tôi có thể giới thiệu các quảng cáo do bên thứ ba phân phát cung cấp cookie đến máy tính/thiết bị của bạn để có thể theo dõi nội dung bạn truy cập và quảng cáo bạn nhìn thấy. Vì các công ty quảng cáo bên thứ ba liên kết máy tính/thiết bị của bạn với một số, họ sẽ có thể nhận ra máy tính/thiết bị của bạn mỗi khi họ gửi quảng cáo cho bạn. Những nhà quảng cáo này có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng của bên thứ ba để đo lường hiệu suất quảng cáo và cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm. Chính sách này không áp dụng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động thu thập dữ liệu của các nhà quảng cáo bên thứ ba này và chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie và công nghệ khác của họ.

Phân tích di động

Chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích di động để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về chức năng của Phần mềm di động trên thiết bị của bạn. Phần mềm này có thể ghi lại thông tin như tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, mức sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất và nơi ứng dụng được tải xuống. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong phần mềm phân tích với bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi trong ứng dụng di động.

Dịch vụ của bên thứ ba

Các dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các công cụ theo dõi của bên thứ ba từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như Google Analytics và Theo dõi ứng dụng di động theo Tune. Các bên thứ ba như vậy có thể sử dụng cookie, API và SDK trong các dịch vụ của chúng tôi để cho phép họ thay mặt chúng tôi thu thập và phân tích thông tin người dùng. Các bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào thông tin như mã nhận dạng thiết bị, địa chỉ MAC, IMEI, ngôn ngữ (vị trí cụ thể nơi sử dụng một ngôn ngữ nhất định), thông tin vị trí địa lý và địa chỉ IP nhằm mục đích cung cấp dịch vụ của họ theo quyền riêng tư tương ứng của họ chính sách. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng các công cụ theo dõi từ bên thứ ba. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các bên thứ ba này.

Mạng quảng cáo

Chúng tôi có thể đưa ra quảng cáo trong Dịch vụ của mình. Nhà quảng cáo có thể thu thập và sử dụng thông tin về bạn, chẳng hạn như hoạt động phiên Dịch vụ, số nhận dạng thiết bị, địa chỉ MAC, IMEI, thông tin vị trí địa lý và địa chỉ IP. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp các quảng cáo mà bạn quan tâm.

Ngoài ra, bạn có thể thấy các trò chơi của chúng tôi được quảng cáo trên các dịch vụ khác. Sau khi nhấp vào một trong những quảng cáo này và cài đặt trò chơi của chúng tôi, bạn sẽ trở thành người dùng Dịch vụ của chúng tôi. Để xác minh số lượt cài đặt, số nhận dạng thiết bị có thể được chia sẻ với nhà quảng cáo.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này hoặc được tiết lộ cho bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:
• tạo tài khoản trò chơi và cho phép người dùng chơi trò chơi của chúng tôi;
• xác định và đề xuất kết nối với những người dùng HAOPLAY khác;
• vận hành và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi;
• hiểu bạn và sở thích của bạn để nâng cao trải nghiệm và sự thích thú khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
• trả lời các nhận xét và câu hỏi của bạn và cung cấp dịch vụ khách hàng;
• cung cấp và phân phối các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu;
• gửi cho bạn thông tin liên quan, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật cũng như các tin nhắn hỗ trợ và quản trị;
• liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, phần thưởng, sự kiện sắp tới và các tin tức khác về sản phẩm và dịch vụ do HAOPLAY và các đối tác được lựa chọn của chúng tôi cung cấp;
• cho phép bạn giao tiếp với những người dùng khác; Và
• liên kết hoặc kết hợp nó với thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba, để giúp hiểu sở thích của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn.

Tiết lộ thông tin của bạn

HAOPLAY không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trừ khi được bạn chấp thuận hoặc như được mô tả dưới đây:
• Với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba khác vì mục đích tiếp thị của riêng họ tuân theo chính sách bảo mật riêng của họ. Nếu bạn không còn muốn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc như vậy từ bên thứ ba nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên thứ ba đó.
• HAOPLAY có thể thuê các công ty và cá nhân khác thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ. Ví dụ về các dịch vụ này bao gồm phân tích dữ liệu và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ cho HAOPLAY.
• Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là phù hợp để tuân thủ luật pháp; điều tra gian lận, phản hồi yêu cầu của chính phủ, thực thi hoặc áp dụng các quyền của chúng tôi; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận.
• HAOPLAY có thể chia sẻ thông tin của bạn liên quan đến bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản nào của chúng tôi hoặc tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc người dùng thông tin cá nhân của bạn.
• Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh về bạn với các nhà quảng cáo, nhà xuất bản, đối tác kinh doanh, nhà tài trợ và các bên thứ ba khác.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi đối với hoạt động thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên Trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Bảo vệ

HAOPLAY thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép hoặc chống lại sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi của bên thứ ba.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để lưu trữ thông tin được thu thập trên Dịch vụ trong môi trường hoạt động an toàn không được công khai, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó trong quá trình truyền hoặc lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. Hơn nữa, trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của mạng và hệ thống của mình, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn "tin tặc" bên thứ ba truy cập bất hợp pháp vào thông tin này. Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng thông tin của bạn sẽ được bảo vệ khỏi bị mất, lạm dụng hoặc thay đổi bởi các bên thứ ba. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Xóa dữ liệu cá nhân

Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của mình mà không bị chậm trễ quá mức. Những trường hợp này bao gồm khi: (i) Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; (ii) bạn rút lại sự đồng ý xử lý dựa trên sự đồng ý; (iii) bạn phản đối việc xử lý theo các quy tắc nhất định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; (iv) việc xử lý nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp; và (v) Dữ liệu Cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp.

Tuy nhiên, có những loại trừ quyền xóa của bạn. Những trường hợp ngoại lệ chung này bao gồm khi việc xử lý là cần thiết: (a) để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; (b) để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc (c) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Nếu bạn chọn chấm dứt hoặc xóa tài khoản Trò chơi của mình, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin tài khoản liên quan của bạn. Tuy nhiên, một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn vẫn có thể hiển thị với người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào đã được tích hợp vào bất kỳ nội dung Người dùng nào hoặc được bạn hoặc những người dùng khác sao chép, lưu trữ hoặc phổ biến.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn bằng cách truy cập Trang web hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn vẫn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chính sách của chúng tôi về trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Từ chối tiếp thị

Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn trong các email đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email không mang tính quảng cáo, chẳng hạn như email về tài khoản của bạn hoặc các mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

Bạn cũng có thể từ chối nhận thông báo SMS từ chúng tôi, qua SMS hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.

Chuyển khoản quốc tế

Chúng tôi có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn cho các đơn vị liên kết hoặc cho các bên thứ ba khác xuyên biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực pháp lý của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác trên thế giới. Xin lưu ý rằng các quốc gia và khu vực pháp lý này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như khu vực pháp lý của bạn và chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo có sẵn các biện pháp bảo vệ thích hợp để cho phép chuyển thông tin đến Hoa Kỳ và các nơi khác cũng như việc sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn , bao gồm thông tin cá nhân, như được mô tả trong Chính sách này.

Thông tin liên lạc

HAOPLAY Limited,
A3, No.700, Wanrong Road, Jing’an District, Shanghai, China. 
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@haoplay.com.